เป้าหมาย
  1. หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าในศูนย์ฯ และ โรงอาหารใหม่แล้วเสร็จ โครงการต่อไปคือการสร้าง บ้านพักเด็กอีกสองหลัง เนื่องจากตอนนี้บ้านพักหกหลังที่มีอยู่ มีเด็กอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะ เด็กชายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดว่าบ้านพักอีกสองหลังที่จะมีขึ้น จะทำให้ศูนย์คุ้มครองฯมี ศักยภาพที่จะรองรับเด็กได้เพิ่มมากขึ้นถึง 60 คนหรือมากกว่านั้น


  2. ในเวลานี้อาคารศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณศูนย์คุ้มครองฯ ก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำกิจรรม และให้ความรู้แก่เด็กในศูนย์ฯและเด็กจากชุมชนสลัมต่างๆ ในเมือ พัทยา โดยเราจะมุ่งสร้างห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด เพื่อความมั่นใจว่าเด็กที่อยู่ใน การดูแลของเราจะได้รับการศึกษาที่ดี


  3. ศูนย์พักพิงเด็กที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเด็กให้มากขึ้น โดยการจัดกิจ กรรมซึ่งดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น การเล่นวิดีโอเกมส์ และดูภาพยนตร์ และในระหว่าที่เด็ก เพลิดเพลินกับกิจกรรม เจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับเด็ก ให้ข้อมูลถึงอันตราย ของการใช้ชีวิตเร่ร่อน และยังให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่ต้องการได้ทันที